Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapytanie ofertowe

Dotyczące zamówienia na wykonanie remontu

w Przedszkolu Nr 16 w Otwocku

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Nr 16 w Otwocku, ul. Karczewska 27, 05-400 Otwock. Tel: 22 7795411

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 16 w Otwocku przy ulicy Karczewskiej 27.

            Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1 Usunięcie podestów zewnętrznych od strony wejścia do budynku.

2.Wykonanie izolacji cokołu i schodów zewnętrznych prowadzących do wyjść ewakuacyjnych.

3. Wykonanie opaski z kostki.

4. Wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych.

5. Termoizolacja budynku.

6. Remont łazienki i szatni dla personelu.

Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizny, materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstalych z prac remontowych.

Elementy wyposażenia (urządzenia sanitarne, glazura, terakota) będą wymagały uzgodnienia z zamawiającym.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszceń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

III. TERMIN I MIEJCSE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 października 2019r. Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Nr 16, ul. Karczewska 27, 05-400 Otwock. Tel: 22 7795411

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;

- całkowitą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona w Przedszkolu Nr 16 w Otwocku, ul Karczewska 27, w terminie do 25 lipca 2019r do godz.1000.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny ofertowej – 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dominika Kudlicka tel: 22 779 54 11

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sprawozdania finansowe 2018

informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa 1

Informacja dodatkowa 14

Bilans

Informacja dodatkowa 2

Rachunek zysków i strat

Zmiany w zestawieniu funduszu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

brak ogłoszeń

Podkategorie